Přijímací řízení pro nástavbové studium

Přijímání přihlášek pro 1. kolo bylo ukončeno. Uchazeči obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám společně s přiděleným registračním číslem.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro nástavbové studium

Všechny další informaci o přijímacím řízení naleznete zde

  • Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o nástavbové studium obor Gastronomie

Pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky!

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Písemné testy vycházejí z rozsahu celého RVP pro základní vzdělávání

Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor s uchazečem, jehož účelem je poznat uchazeče a zjistit zájem o obor.

Za každou část přijímacího řízení (zkouška z českého jazyka, zkouška z matematiky, pohovor) získá uchazeč body.

Uchazeči budou přijati na základě pořadí podle celkového počtu získaných bodů až do stanoveného počtu žáků v 1. ročníku nástavbového studia.

Uchazeči, kteří budou mít průměr známek za druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku tříletého oboru studia do 1,59*, získají celkem 90 bodů (60 + 30 za pohovor) za prospěch a nemusí se zúčastnit pohovoru.  

Uchazeči, kteří budou mít průměr známek za druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku tříletého oboru studia 1,6 – 2,0*, získají 10 bodů za prospěch a musí se zúčastnit pohovoru.  

* výpočet průměru = (průměr za 2. pololetí druhého ročníku + průměr za 1. pololetí třetího ročníku) : 2

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči jsou přijímáni podle průměru známek za druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku tříletého oboru studia (do průměru nezapočítáváme chování) až do stanoveného počtu žáků v 1. ročníku nástavbového studia.

Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou nástavbového studia je získání středního vzdělání s výučním listem.