Přijímací řízení obor Gastronomie

Přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

Informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete zde

Pro školní rok 2022/23 přijímáme 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení na nástavbové studium zde

Přihlášky

Přihláška je k dispozici zde.

Přihlášky, potvrzené lékařem, se podávají přímo ředitelce školy osobně v sekretariátu nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2023. Přihláška je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce.

Podmínkou pro studium oboru Gastronomie je absolvování tříletého oboru Kuchař-číšník 65-51-H/01.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Ředitelka školy zveřejní do dvou dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem. Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí. Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou studia na nástavbě je získání středního vzdělání s výučním listem. 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat ředitelce školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.