Info pro prváky šk. rok 2024/25

Všem přijatých zákonným zástupcům a zletilým uchazečům, kteří uvedli e-mail, byly zaslány zaslány informace o zařazení žáka do třídy a na praxi v 1. pololetí. Pokud někdo e-mail neobdržel, napište prosím na admin@soupdy.cz

Pro žáky přijaté na zkrácené studium platí pouze pracovní oblečení. Informace k jejich způsobu studia obdrží do konce května.

Školní rok zahajujeme v pondělí 2. září v 8.00 hodin. Třídy jsou rozděleny do dvou směn (jeden týden teoretická výuka, jeden týden odborný výcvik).

Rozdělení prvních ročníků do jednotlivých směn je následující:

SměnaTřída
1. směnaKČ1A, KČ1B, CU1
2. směnaKČ1C, KČ1D

První směna (žáci třídy KČ1A, KČ1B, CU1) začíná teoretickým vyučováním.

Druhá směna (žáci třídy KČ1C, KČ1D) začíná odborným výcvikem.

Žáci první směny se dostaví v pondělí 2. září v 8.00 hodin do tříd (rozpis bude umístěn u vchodu do budovy). Zde je třídní učitelé seznámí s organizací školního roku, se školním řádem, s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou, s rozvrhem hodin, zvoněním na hodiny a na přestávky, se stravováním, s možností uvolnění (z výuky, z tělesné výchovy či jiných předmětů), s hlavními úkoly, které plní výchovné poradenství a oblast prevence sociálně patologických jevů, s možnostmi konzultací jak s učiteli, tak s výchovnou poradkyní či školním metodikem prevence. Třídní učitelé se žáky vyplní omluvné listy, které slouží pro potvrzení absence. Je povinností žáka omluvný list po ukončení absence okamžitě předložit třídnímu učiteli.  Žáci obdrží heslo pro přístup do elektronické žákovské knížky, která je zdrojem informací o studiu, absenci a chování žáka. Toto heslo zároveň slouží ke vstupu do budovy.

Žáci druhé směny se shromáždí v pondělí 2. září v 8.00 hodin před budovou praktické výuky LABENKA (Husova 22, Poděbrady), kde si je rozdělí učitelé odborného výcviku dle vypracovaného rozpisu od vedení OV. Zde je seznámí s rozdělením na jednotlivá pracoviště a poskytnou jim všechny informace o odborném výcviku a seznámí je s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou a vnitřními předpisy. První den nemusí mít pracovní oblečení, stačí poznámkový blok linkovaný A4 a psací potřeby.

První seznámení se školou a odborným výcvikem bude trvat 2 – 3 hodiny.

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby respektovali:

 1. žáci přijati na obor kuchař-číšník, kteří si vybrali zaměření číšník, musí absolvovat v prvním ročníku v 1. pololetí odborný výcvik jako kuchaři a žáci, kteří mají zaměření kuchař, odborný výcvik jako číšník.
 2. rozdělení žáků do tříd – nebudeme provádět přesuny!
 3. organizaci výuky – týden škola, týden odborný výcvik – mají ve výuce stejnou váhu!
 4. první den teoretického vyučování si žák přinese Kč 200,– jako zálohu na klíček od šatny, záloha se žákovi vrací zpět, když předává klíček při ukončení studia. Dále pak 200,-– Kč jako příspěvek na kopírování učebních materiálů.
 5. první den praktického vyučování si žák přinese Kč 100,– jako zálohu na klíček od šatny v Labence, záloha se vrací zpět při vrácení klíčku na konci šk.roku + jednorázovou platbu 20,– Kč za jmenovku.

Povinností žáka je pořídit si pro výuku UČEBNICE, jejichž seznam je zde.

Levné učebnice můžete zakoupit na webech: Výprodej použitých učebnic | Burza učebnic (burzaucebnic.cz), Inzeráty učebnice – Bazar a inzerce zdarma – Sbazar.cz, atd.

Odborný výcvik

Pro výkon odborného výcviku je nutné si pořídit PRACOVNÍ OBLEČENÍ. Soupis naleznete zde. PRACOVNÍ DOBA na odborném výcviku pro všechny 1. ročníky je 6 hodin + 30 minut přestávka, která se nezapočítává do pracovní doby. Odborný výcvik probíhá ve středisku praktického vyučování Labenka a na pracovištích v Poděbradech, Čelákovicích, Nymburce, Sadské, Kolíně a Kutné Hoře. Je nutné počítat s tím, že se žáci střídají na ranních a odpoledních směnách. Žáci oboru kuchař – číšník se v pololetí na praxi mění (kdo byl v kuchyni, nastoupí do obsluhy a naopak). STRAVOVÁNÍ žáků v době praxe je zajištěno ve školní jídelně Labenka nebo přímo na pracovištích. Odměnu pobírají žáci podle výše uznané produktivní činnosti a řídí se § 122 zákona č. 561/2004 Sb. Na praxi nesmí žáci z hygienických a bezpečnostních důvodů nosit piercing, mít dlouhé nebo výstředně upravené vlasy, vousy a nehty.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ naše škola poskytuje pro žáky ve školní jídelně Labenka. Žáci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu. Tato cena činí Kč 45,–. Máme zájem na tom, aby všichni žáci využívali možnosti stravovat se v naší školní jídelně. Stravování tu odpovídá všem požadavkům zdravé a racionální výživy jakož i požadavkům na pravidelnost stravy. Žáci jsou obsluhováni svými spolužáky, pokrmy připravují také jejich spolužáci při dodržování všech hygienických a gastronomických předpisů, mají tak možnost porovnat a posoudit dovednosti a znalosti svých kamarádů, a navíc se učí kultuře stolování, osvojují si stravovací návyky a poobědvají v krásném a příjemném prostředí restaurace. Vyžadujeme, aby všichni žáci, kteří vykonávají praxi ve středisku praktického vyučování Labenka, se stravovali ve školní jídelně, a to nejen ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, ale též vycházíme z předpisů, které platí pro zaměstnance pracující ve stravovacích provozech. Žáci si mohou zaplatit obědy v hotovosti v pokladně Labenky. Nabízíme také možnost platby obědů přímo na účet Komerční banky. Číslo účtu 8030191/0100. Variabilní symbol je každému žákovi přidělen, když se přihlásí ke stravování. Žákovi se platbou založí osobní konto. K tomuto kontu získá přístupové údaje. Poté si zakoupí čip za 50 Kč (pokud si požádá o vystavení ISIC karty, čip nebude potřebovat), prostřednictvím kterého si obědy objednává v jídelně na počítači. Díky přístupovým údajům si může objednávat stravu i přes internet z domova a vy máte možnost kontroly stravování. Z konta se mu vždy odečte příslušná částka. Během vyučování se mohou žáci občerstvit ve školním bistru, který provozují žáci nástavbového studia pod dohledem odborných učitelů.

Všechny další důležité informace najdete na našich webových stránkách www.soupdy.cz, www.facebook.com/soupdy , případně na telefonním čísle 314 314 920, 702 088 872

Domov mládeže

Pokud máte zájem o ubytování na domově mládeže, zašlete do 31. 5. 2024 na e-mail: jitrenka@soupdy.cz žádost o přihlášku. Následně vám bude zaslána v elektronické podobě přihláška k ubytování na domově mládeže. Přednostně ubytováváme žáky 1. ročníků, avšak kapacita DM je brzy naplněna, proto zašlete všechny potřebné dokumenty včas. Měsíční úplata za ubytování činí podle typu pokoje od 900,- Kč do 1 200,- Kč a je splatná na účet školy vždy do konce daného měsíce. Výše úplaty se nemění, i když není žák ubytován po všechny dny v měsíci. Stravování ve školní jídelně Labenka je celodenní a povinné. Cena celodenní stravy činí 120 Kč.

Důležité kontakty:

Ředitelka školy:Ing. Helena Klimešová

Tel.:314 314 923, mob.: 724 799 314,

e-mail: klimesova@soupdy.cz

Sekretariát školy:Ivona Hrabětová 

Tel: 314 314 920, mob.: 702 088 872, e-mail: admin@soupdy.cz

Odborný výcvik:Karel Diviš – zástupce ředitele pro odborný výcvik

Tel.: 314 314 900, mob.: 602 104 835

e-mail: vedeniov@soupdy.cz

Vedoucí vychovatelka:

 

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Klára Schulzová

Tel.: 314 314 940, mob. 728 507 807, e-mail: jitrenka@soupdy.cz

Růžena Lejnarová

Tel.: 314 314 910, e-mail: labenka@soupdy.cz

Veškeré další informace o škole se dozvíte na www.soupdy.cz nebo https://www.facebook.com/soupdy

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků

INFORMACE K PROGRAMU

Adaptační kurz (AK) bude probíhat v Poděbradech formou adaptačních, komunikačních a sportovních aktivit. Cílem je seznámit a stmelit žáky zábavnou formou. Kurz se uskuteční pro každou třídu v rámci dvou dnů (středa a čtvrtek, čtvrtek a pátek) vždy od 8:00 – 11:30.

Vybavení účastníků: sportovní oblečení, sportovní obuv, svačina, pití a dobrá nálada! J

PROGRAM AK 1. směna

Sraz:               středa 4. 9. 2024 – u budovy školy v 8 hod

 • třída KČ1A přesun do GYM24
 • třída KČ1B na venkovní sportoviště (případně uč. č. 5)

čtvrtek 5. 9. 2024 – u budovy školy v 8 hod

 • třída KČ1B přesun do GYM24
 • KČ1A a třída CU1 na venkovní sportoviště (případně uč. č. 5

pátek 6. 9. 2024 – u budovy školy v 8 hod

 • třída CU1 přesun do GYM24

PROGRAM AK 2. směna

Sraz:               středa 11. 9. 2024 – u budovy školy v 8 hod

 • třída KČ1C přesun do GYM24
 • třída KČ1D na venkovní sportoviště (případně uč. č. 5)

                        čtvrtek 12. 9. 2024 – u budovy školy v 8 hod

 • třída KČ1D přesun do GYM24
 • třída KČ1C na venkovní sportoviště (případně uč. č. 5)

Cena AK – program v GYM24 je 150,– Kč, platba proběhne hotově ve škole