Info pro prváky šk. rok 2022/23

Informace pro žáky prvních ročníků 2022

Školní rok zahajujeme ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin. Třídy jsou rozděleny do dvou směn (jeden týden teoretická výuka, jeden týden odborný výcvik).

Rozdělení prvních ročníků do jednotlivých směn je následující:

První směna (žáci třídy KČ1A, KČ1B) začíná teoretickým vyučováním.

Druhá směna (žáci třídy KČ1C, CP1) začíná odborným výcvikem.

Žáci první směny se dostaví ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin do tříd (rozpis bude umístěn u vchodu do budovy). Zde je třídní učitelé seznámí s organizací školního roku, se školním řádem, s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou, s rozvrhem hodin, zvoněním na hodiny a na přestávky, se stravováním, s možností uvolnění (z výuky, z tělesné výchovy či jiných předmětů), s hlavními úkoly, které plní výchovné poradenství a oblast prevence sociálně patologických jevů, s možnostmi konzultací jak s učiteli, tak s výchovnou poradkyní či školním metodikem prevence. Třídní učitelé se žáky vyplní omluvné listy, které slouží pro potvrzení absence. Je povinností žáka omluvný list po ukončení absence okamžitě předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku.  Žáci obdrží heslo pro přístup do elektronické žákovské knížky, která je zdrojem informací o studiu, absenci a chování žáka. Toto heslo zároveň slouží ke vstupu do budovy.

Žáci druhé směny se shromáždí ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin před školou, kde si je vyzvednou učitelé odborného výcviku a odvedou na budoucí pracoviště. Zde je seznámí s rozdělením na jednotlivá pracoviště a poskytnou jim všechny informace o odborném výcviku a seznámí je s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou a vnitřními předpisy. První den nemusí mít pracovní oblečení, stačí poznámkový blok a psací potřeby.

První seznámení se školou a odborným výcvikem bude trvat 2 – 3 hodiny.

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby respektovali:

  1. rozdělení žáků do tříd – nebudeme provádět přesuny!
  2. organizaci výuky – týden škola, týden odborný výcvik – mají ve výuce stejnou váhu!
  3. první den teoretického vyučování si žák přinese Kč 200,– jako zálohu na klíček od šatny, záloha se žákovi vrací zpět, když předává klíček při ukončení studia. Dále pak 200,-– Kč jako příspěvek na kopírování učebních materiálů.
  4. první den praktického vyučování si žák přinese Kč 100,– jako zálohu na klíček od šatny v Labence, záloha se vrací zpět při vrácení klíčku na konci šk. roku.

Povinností žáka je pořídit si pro výuku UČEBNICE, jejichž seznam je přiložen.

Odborný výcvik

V průběhu prázdnin je nutné si zajistit ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ, který vystaví dětský nebo obvodní lékař. Originál si žák uschová doma a kopii odevzdá první den praxe svému učiteli odborného výcviku. Upozorňujeme, že bez tohoto průkazu není možné nastoupit na odborný výcvik! Dále je nutné si pořídit PRACOVNÍ OBLEČENÍ. Jeho soupis je uvedený v příloze. PRACOVNÍ DOBA na odborném výcviku pro všechny 1. ročníky je 6 hodin + 30 minut přestávka, která se nezapočítává do pracovní doby. Odborný výcvik probíhá ve středisku praktického vyučování Labenka a na pracovištích v Poděbradech, Kolíně a Nymburce. Je nutné počítat s tím, že se žáci střídají na ranních a odpoledních směnách. Žáci oboru kuchař – číšník se v pololetí na praxi mění (kdo byl v kuchyni, nastoupí do obsluhy a naopak). STRAVOVÁNÍ žáků v době praxe je zajištěno ve školní jídelně Labenka nebo přímo na pracovištích. Odměnu pobírají žáci podle výše uznané produktivní činnosti a řídí se § 122 zákona č. 561/2004 Sb. Na praxi nesmí žáci z hygienických a bezpečnostních důvodů nosit piercing, mít dlouhé nebo výstředně upravené vlasy, vousy a nehty.

Naše škola poskytuje ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ pro žáky ve školní jídelně Labenka. Žáci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu. Tato cena činí Kč 45,–. Máme zájem na tom, aby všichni žáci využívali možnosti stravovat se v naší školní jídelně. Stravování tu odpovídá všem požadavkům zdravé a racionální výživy jakož i požadavkům na pravidelnost stravy. Žáci jsou obsluhováni svými spolužáky, pokrmy připravují také jejich spolužáci při dodržování všech hygienických a gastronomických předpisů, mají tak možnost porovnat a posoudit dovednosti a znalosti svých kamarádů, a navíc se učí kultuře stolování, osvojují si stravovací návyky a poobědvají v krásném a příjemném prostředí restaurace. Vyžadujeme, aby všichni žáci, kteří vykonávají praxi ve středisku praktického vyučování Labenka, se stravovali ve školní jídelně, a to nejen ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, ale též vycházíme z předpisů, které platí pro zaměstnance pracující ve stravovacích provozech. Žáci si mohou zaplatit obědy v hotovosti v pokladně Labenky. Nabízíme také možnost platby obědů přímo na účet Komerční banky. Číslo účtu 8030191/0100. Variabilní symbol je každému žákovi přidělen, když se přihlásí ke stravování. Žákovi se platbou založí osobní konto. K tomuto kontu získá přístupové údaje. Poté si zakoupí čip za 50 Kč (pokud si požádá o vystavení ISIC karty, čip nebude potřebovat), prostřednictvím kterého si obědy objednává v jídelně na počítači. Díky přístupovým údajům si může objednávat stravu i přes internet z domova a vy máte možnost kontroly stravování. Z konta se mu vždy odečte příslušná částka. Během vyučování se mohou žáci občerstvit ve školním baru, který provozují žáci nástavbového studia pod dohledem odborných učitelů.

Pracovní oblečení

Seznam učebnic