Školská rada

Členové:

Mgr. Ludmila Šimková – jmenovaná Krajským úřadem

Jan Jirka – jmenován Krajský úřadem

Mgr. Kamila Brunclíková – zvolena v řádných volbách z řad pedagogických pracovníků

Karel Diviš – zvolen v řádných volbách z řad pedagogických pracovníků

Hana Linhartová – zvolena v řádných volbách z řad zákonných zástupců

Radka Janíčková – zvolena v řádných volbách z řad zákonných zástupců


37. zasedání školské rady dne 12. 10. 2023

Program:

 • Seznámení s průběhem voleb do ŠR 
 • Zvolení předsedy a zapisovatele ŠR 
 • Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 

Zápis z jednání zde


V září 2023 proběhly volby do ŠR z řad zákonných zástupců (nebo zletilých žáků) a pedagogických pracovníků. Zápis z průběhu voleb k dispozici zde


36. zasedání školské rady dne 30. 8. 2023

Program:

 • Zhodnocení uplynulého školního roku, zpráva ČŠI
 • Výhled na šk. rok 2023/24
 • Informace o konání voleb do školské rady

Zápis z jednání zde


35. zasedání školské rady dne 13. 10. 2022

Program:

 • Schválení výroční zprávy za šk. rok 2021/22

Zápis z jednání zde


34. zasedání školské rady dne 28. 6. 2022

Program:

 • Zhodnocení uplynulého školního roku
 • Seznámení s úpravami ve školním vzdělávacím programu „Gastronomické služby“
 • Výhled na školní rok 2022/2023
 • Projekt Mapa školy (hodnocení školy)

Zápis z jednání zde


33. zasedání školské rady dne 14. 10. 2021

Program:

 • Schválení Výroční zprávy za šk. rok 2020/2021
 • Schválení nových úprav školního řádu
 • Informace o volbách do školské rady

Zápis z jednání zde


V září 2021 proběhly řádné volby zástupců z řad zákonných zástupců a zletilých žáků. Zápis z průběhu voleb k dispozici zde


32. zasedání školské rady dne 29. 6. 2021

Program:

 • zhodnocení mimořádného školního roku 2020/2021
 • výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
 • informace o přístavbě šaten v Labence během prázdnin

Zápis z jednání zde


30. a 31. zasedání školské rady muselo proběhnout vzhledem k pandemii a vládním nařízením pouze elektronicky. Řešilo se schválení Výroční zprávy za rok 2019-20 a úpravy školního řádu vzhledem k distanční výuce.


V září 2020 proběhly řádné volby zástupců z řad pedagogických pracovníků. Zápis k dispozici zde


29. zasedání školské rady dne 15. 10. 2019

Program:

 • Personální změny
 • Významné akce naší školy
 • Všeobecný nedostatek učitelů
 • Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
 • Výroční zpráva za šk. rok 2018/2019

Zápis z jednání zde


28. zasedání školské rady dne 26. 6. 2019

Program:

 • Přivítání členů a zahájení zasedání
 • Vyhodnocení školního roku 2018/2019 (výsledky vzdělávání, chování žáků, organizační, personální a ekonomické hodnocení)
 • Projekt Šablony I
 • Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
 • Výhled na školní rok 2019/2020 (oblast vzdělání, materiální, personální, organizační)
 • Různé

Zápis z jednání zde


27. zasedání školské rady dne 15. 10. 2018

Program:

 • Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018
 • Schválení úprav školního řádu
 • Informace o volbách do školské rady
 • Koncepce školního roku 2018/2019
 • Pozvání na oslavy 70. výročí vzniku školy

Zápis z jednání zde


26. zasedání školské rady dne 27. 6. 2018

Program:

 • Schválení úprav školního řádu SOU pro výuku tělesné výchovy
 • Vyhodnocení škol. roku 2017/2018
 • Personální změny
 • Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
 • Zajištění oslav 70. výročí založení naší školy

Zápis z jednání zde


25. zasedání školské rady dne 9. 10. 2017

Program:

 • Schválení výroční zprávy za šk. rok 2016/2017
 • Schválení nových úprav školního řádu
 • Informace o volbách do školské rady

Zápis z jednání zde


24. zasedání školské rady dne 28. 6. 2017

Program:

 • Zpráva o výsledcích závěrečných zkoušek.
 • Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek.
 • Přijímací řízení na příští rok.
 • Ekonomika školy, změny v personálním obsazení a změny na příští rok.
 • Školní akční plán.
 • Aktivity školy, účast a úspěchy školy v soutěžích, prezentace školy.

Zápis z jednání zde


23. zasedání školské rady dne 12. 10. 2016

Program zasedání:

 • Průběh a výsledky voleb nových členů do školské rady, uvítání nových členů
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2015/2016
 • Aktivity a výsledky školy, prezentace školy
 • Výhled a plány školy na příští rok

Zápis z jednání zde


22. zasedání školské rady dne 29. 6. 2016

Program zasedání:

 • Výsledky maturitních a závěrečných učňovských zkoušek
 • Aktivity a výsledky školy, prezentace školy
 • Ekonomika školy – finanční hospodaření školy
 • Výhled na další školní rok 2016-2017

Zápis z jednání zde


21. zasedání školské rady dne 14. 10. 2015

Program zasedání:

 • Zpráva o konání a výsledku voleb dvou nových členů školské rady z řad pedagogických pracovníků
 • Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015
 • Zpráva o konání a výsledcích závěrečných učňovských zkoušek a maturitních zkoušek
 • Výhled na další školní rok – finanční hospodaření školy

Zápis ze zasedání k dispozici zde


V září 2015 proběhly volby dvou členů školské rady

Kandidátní listina zde

Zápis z průběhu voleb do ŠR zde

Výsledky voleb do ŠR zde


20. zasedání školské rady dne 24. 6. 2015

Program zasedání:

 • Informace o průběhu plnění úkolů školního roku – Ing. Klimešová
 • Plánované změny ve školním řádu
 • Výhled na příští školní rok
 • Diskuse

Zápis se zasedání k dispozici zde


19. zasedání školské rady dne 14. 10. 2014 ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY: Program zasedání:

 • Zpráva o konání a výsledku voleb nového člena školské rady a představení nové členky rady pí Renaty Jakobiové
 • Zpráva o financování víceprací na Labence v rámci projektu „Transformace  nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio OV“
 • Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014
 • Zpráva o konání a výsledcích závěrečných učňoských zkoušek a maturitních zkoušek
 • Kolaudace nového vzdělávacího zařízení na Labence a plány na účelné využívání těchto prostor

18. zasedání školské rady dne 24. 6. 2014 Program zasedání:

Zpráva o financování projektu „Transformace  nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio OV“.

 • Seznámení s účastí školy a průběhem dalších projektů.
 • Účast školy v partnerských projektech.
 • Prohlídka nových prostor na Labence vybudovaných v rámci projektu „Transformace  nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio OV“.
 • Prezentace a aktivity školy na sociální síti Facebook.
 • Zpráva o výsledcích závěrečných učňovských zkoušek.
 • Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek.
 • Návrhy na úpravu školního řádu.
 • Výhled na příští školní rok.

Školská rada

schválila zprávu ředitelky školy Ing. Klimešové o hospodaření a financování projektu „Transformace  nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio OV“.

ukládá účastníkům rady z řad pedagogických pracovníků sepsat seznam projednávaných připomínek ke školskému zákonu jako podklad a návrh pro další diskusi

se dohodla na termínu dalšího zasedání rady, na kterém bude schvalována výroční zpráva


17. zasedání školské rady dne 14. 10. 2013

Program zasedání:

Zpráva o konání a výsledku voleb nového člena školské rady

Představení nové členky rady pí Mgr. Radky Vrchotové

Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2012/2013

Projekty

Školská rada

schválila zprávu o výsledcích voleb nového člena

schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013


16. zasedání školské rady dne 24. 06. 2013

Program zasedání:

Projednání průběhu školního roku 2012/2013

Pololetí finančního roku 2013

Účast školy v projektech

Školská rada pověřila:

ředitelku školy Ing. Klimešovou přípravou řádných voleb nového člena do školské rady z řad rodičů


15. zasedání školské rady dne 17. 10. 2012 Program zasedání:

Představení nových členů rady

Zpráva o průběhu a výsledku voleb nových členů do školské rady

Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012

Koncepce školního roku 2012/2013


12. zasedání školské rady dne 11. 10. 2011 Byla schválena Výroční zpráva za školní rok 2010/2011


11. zasedání školské rady dne 13. 10. 2010 Školská rada ukládá:

zaslat zřizovateli školy žádost o dotaci na opravu hydraulického výtahu


Volby do školské rady proběhly od 15. 9. 2010 do 7. 10. 2010. Zvolena byla pí Eva Davidová (pro další období) a pí Soňa Slaníková (nový člen) 10. zasedání školské rady proběhlo 3. 6. 2010 za účasti ředitelky školy Ze zasedání školské rady vyplynuly tyto úkoly:

do konce října 2010 provést hodnocení školy a výroční zprávy a vykonat řádné volby nových členů ŠR

hledat výhledově řešení přehřív ání tříd při slunečných dnech


9. zasedání školské rady proběhlo 15. 10. 2009 v ředitelně školy Program:

přivítání, prezence

seznámení s Výroční zprávou za školní rok 2008/09

schválení Výroční zprávy 2008/09

informace ředitelky školy o finančním zajištění a stavu žáků na šk. rok 2009/2010

informace o splění plánovaných úprav školní budovy a o práci na projektu úpravu půdního prostoru Labenky

návrh na řešení klimatizace ve třídách


V roce 2008/2009 se konalo zasedání školské rady:

8. 10. 2008

školská rada se seznámila s průběhem voleb nového člena ŠR – za paní R. Vaníčkovou byla 86 % hlasů ve volbách zvolena paní K. Šmídová – zastupuje  zákonné zástupce a zletilé žáky ředitelka školy ing. H. Klimešová seznámila ŠR s obsahem výroční zprávy školy za rok 2007/08


V roce 2007/2008 se konalo zasedání školské rady:

11. 10. 2007

školská rada vzala na vědomí ukončení členství p. Alice Novákové a termín mimořádných voleb schválila jednomyslně výroční zprávu za školní rok 2006/07 seznámila se s provedenými stavebními úpravami ředitelny a sekretariátu a s vybudováním nových šaten pro žáky

22. 11. 2007

se konaly mimořádné volby do školské rady.   Novou členkou školské rady byla zvolena p. Eva Davidová

19. 6. 2008

Na programu 6. zasedání bylo zhodnocení školního roku 2007/08, seznámení s plánovými investicemi a příprava voleb nového člena za zákonné zástupce a žáky v září 2008

V roce 2006/2007 se školská rada sešla dvakrát:

18. října 2006

projednala výroční zprávu za školní rok 2005/2006 a tuto zprávu schválila. Zároveň se členové rady zajímali o plán práce na školní rok 2006/2007 a o případné změny ve výchovně vzdělávací práci, které škola chystá.

21. června 2007

vzala na vědomí ukončení členství paní Alice Novákové a rozhodla o zvolení nového člena za rodiče a zletilé žáky na začátku školního roku 2007/2008 výchovná poradkyně informovala o práci školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů ředitelka školy informovala o uskutečněných akcích, plánované rekonstrukci šaten, ředitelny a sekretariátu o hlavních prázdninách a výhledově o rekonstrukci sociálních zařízení ve školní budově ředitelka školy požádala členy školské rady o spolupráci při akcích, které budou provázet oslavy výročí školy v roce 2007/2008


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ve dnech 15. – 24 září 2014 proběhly volby do školské rady

Dokumenty k volbám: Zápis z průběhu voleb Výsledky voleb Kandidátní listina   Ve dnech 23. – 27. září 2013 proběhly volby do školské rady Dokumenty k volbám: Oznámení o konání voleb do ŠR Kandidátní listina Zápis z průběhu voleb