Výchovné a kariérní poradenství

Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství

Podpora studentů

 • zvládání adaptačních obtíží při vstupu na školu
 • pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc při změně typu školy v průběhu studia  (přestup na jinou školu)
 • pomoc se studiem u těch žáků, kde byla v minulosti diagnostikována SPU(specifická porucha učení)
 • pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany aj.)
 • pomoc při řešení složité rodinné situace
 Profesionální orientace
 • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů
 • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
 • nabídka testů profesionální orientace
 • zajištění zpětné vazby
 Týmová spolupráce
 • při řešení problému studenta rozšířit poradenský tým o třídního učitele, případně další pedagogické pracovníky
 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, lékař, OPD, krizové centrum apod.)
 Informačně-osvětová činnost
 • besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
 • konzultační činnost jak pravidelná, tak podle aktuálních potřeb
 • nástěnky, informační materiály

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při prevenci

Krizový plán školy

Kontakt:

výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Brunclíková

brunclikova@soupdy.cz
Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Kamila Brunclíková