Historie školy

V roce 2008 jsme oslavili šedesát let, po které  budova s číslem popisným 413 v dnešní ulici Dr. Beneše v Poděbradech slouží vzdělávání, a celých 80 let od chvíle, kdy se budova „narodila“. Budova procházela, právě tak jako její učitelé a žáci,  různými zákrutami života, režimy i revolucemi, ale její základní poslání – sloužit a přispívat k vzdělanosti a vychovávat dobré odborníky pro praxi v mnoha  učňovských oborech  – se za oněch 60 let nezměnilo. Za ta desetiletí tu získaly dobré vědomosti a výuční list v různých oborech bez nadsázky tisíce mladých lidí. A proč to nezmínit, v průběhu oněch let si škola získala nikoliv hanlivou přezdívku „knedlofakulta“, a tím je také řečeno, který obor v průběhu let existence této budovy převažoval. V současnosti škola slouží právě a jen výchově mladých odborníků v oblasti gastronomie a pohostinství. Stojí jistě za to věnovat dnes pár řádků. Nejen této budově, ale také Střednímu odbornému učilišti společného stravování a samotné  tradici učňovského školství v Poděbradech. Trocha historie…V roce 1928 byl předán do užívání pracovníkům Československého svazu kancelářských úředníků se sídlem v Praze Bubenči nový dům s kruhovým vestibulem, připomínajícím rozevřenou knihu (či také otevřené písmeno V). Budova procházela ve 30. letech dalšími úpravami a v letech 1939 – 1947 sloužila jako ozdravovna. V roce 1947 byla pronajata ministerstvu školství, které zde v roce 1948  zřídilo Základní odbornou školu. Učili se tu budoucí poděbradští skláři, zedníci pro tehdy existující Poděbradský okres (a také Českobudějovický a Karlovarský) a také učni textilních oborů. A konečně v roce 1951/52 vystřídaly textilní obory nové obory – kuchař, kuchařka a cukrář (vše pro Pražský kraj), přičemž skláři odešli do nového střediska poděbradských skláren. V roce 1954 se charakter školy výrazně změnil a stala se z ní Závodní učňovská škola ministerstva vnitřního obchodu s teoretickou výukou kuchařů, cukrářů, číšníků a servírek. V roce 1959 byla přejmenována na Učňovskou školu, kde se vedle již zmiňovaných gastronomických oborů po dobu následujících 14 let učily rovněž dámské krejčové. Po jejich přemístění do Lysé nad Labem byli do školy přijímáni pouze žáci z 6 okresů Středočeského kraje a Čs. státních lázní Poděbrady. V roce 1980 následovala další změna a vzniklo Střední odborné učiliště s cílem poskytovat úplné střední vzdělání. Zřizovatelem se stal odbor obchodu a cestovního ruchu při Středočeském krajském národním výboru v Praze, provozovatelem pak národní podnik RAJ (Restaurace a jídelny) Lysá nad Labem. V této době byl na učilišti zaveden také jeden čtyřletý obor číšník-servírka, zakončený maturitou, ten však byl po 14 letech zrušen. V roce 1991 se SOU stalo samostatným právním subjektem a samotná budova majetkem školy…..Ale dosti minulosti, vstupme tedy alespoň krátce do přítomnosti. Dnes….V současné době navštěvuje SOU společného stravování přes 300 žáků, aby se vyučili v některém ze čtyř následujících tříletých oborů: kuchař-číšník, cukrář, pekař. V průběhu školního roku pravidelně střídají týdenní teoretickou výuku s týdnem praktického výcviku. Dojíždějící žáci mohou využít moderního školního internátu „Jitřenka“, situovaného ve čtvrti, známé v Poděbradech jako „Bažantnice“. Byla by škoda na tomto místě nezmínit provoz a výrobky našeho učňovského střediska „Labenka“ na Husově ulici, které slouží i širší veřejnosti. Myslím, že  je dobrou vizitkou práce našich žáků a samozřejmě také učitelů odborného výcviku. Účast na gastronomických soutěžích, možnosti dalšího profesního vzdělávání (např. barmanské kurzy, kurz vyřezávání ovoce), to vše spolu s praktickou i teoretickou výukou  umožňuje žákům stát se dobrými odborníky ve svém oboru. Naši školu každoročně rovněž opustí na dvacet absolventů nástavbového denního dvouletého maturitního studia, které tvoří součást učebního plánu. S výučním listem, případně navíc s maturitním vysvědčením a pochopitelně také trochou píle, snahy a houževnatosti se jistě dá něco dokázat. Ostatně by vás o tom mohli přesvědčit naši někdejší absolventi, mezi nimiž bychom v průběhu let mimo jiné našli prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR a ředitele hotelu Intercontinental, šéfcukráře hotelu PUPP v Karlových Varech, řadu vítězů mezinárodních barmanských soutěží…To nejdůležitější poslání naší školy je však docela prosté. Připravovat takové odborníky v oboru společného stravování, kteří se ve světě neztratí a kterých si pro jejich slušnost, odborné znalosti a  um budou zákazníci vážit.