O škole

Střední odborné učiliště společného stravování sdružuje:

Střední odborné učiliště společného stravování

Kapacita školy je 450 žáků.

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Střední odborné učiliště poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání a které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší odborné vzdělání v gastronomických oborech spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Naše škola nabízí již 70 let vzdělání v tříletých gastronomických oborech ukončených závěrečnou zkouškou ( kuchař – číšník, cukrář) a ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou (gastronomie).

Domov mládeže Jitřenka

Hlavní účel a předmět činnosti tohoto školského zařízení je vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Domov mládeže žákům:

– poskytuje ubytování

– poskytuje výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy- zajišťuje školní stravování

– vede k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností

Středisko praktického vyučování Labenka

Zahrnuje školní jídelnu, školní restauraci a školní prodejnu. Uskutečňuje se zde odborný výcvik žáků pod dohledem učitelů odborného výcviku.