Profesní kvalifikace

Úplná profesní kvalifikace

Možnost získání výučního listu v oboru kuchař – číšník, zaměření kuchař 

Vykonání závěrečné zkoušky (školský zákon, § 113 c)

Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v odpovídajícím oboru vzdělání.

Ředitel školy umožní na základě žádosti této osobě vykonání závěrečné zkoušky v jím určeném termínu. V případě dílčích zkoušek konaných ústní formou koná žák zkoušky v termínech stanovených prováděcím právním předpisem.

Osoba může závěrečnou zkoušku konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy.

Pro bližší informace kontaktujte ředitelku školy Ing. Helenu Klimešovou 314 314 923